yr-no.php
Elrejelzs Mezőberény, Hungary
Utols frissts: 17.01.2018 @ 20.35
Legkzelebbi frissits: 18.01.2018 @ 09.00
Provided by: yr.no
Made by: YR.no & NRK
Ma 09.00 - 12.00 1°C   1011 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 4 m/s
  12.00 - 18.00 5°C   1011 hPa Szl Nyugat-szaknyugati 4 m/s
  18.00 - 00.00 2°C   1010 hPa Szl Dlkeleti 5 m/s

meteogram

Elrejelzs 4 napos

Nap     Hmrsklet Es Lgnyoms Szl  
19.01.2018 00.00 - 06.00 3°C 1 mm 1006 hPa Eros szl Dlnyugati 6 m/s
  06.00 - 12.00 3°C < 1 mm 1007 hPa Szl Dlnyugati 4 m/s
  12.00 - 18.00 6°C 1 mm 1009 hPa Gyenge szl Dl-dlnyugati 3 m/s
  18.00 - 00.00 4°C   1010 hPa Gyenge szl Nyugati 3 m/s
20.01.2018 00.00 - 06.00 1°C   1013 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  06.00 - 12.00 -4°C   1013 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
  12.00 - 18.00 4°C   1013 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  19.00 - 01.00 1°C   1011 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
21.01.2018 01.00 - 07.00 -3°C   1011 hPa Leheletszer Dl-dlkeleti 1 m/s
  07.00 - 13.00 -3°C   1011 hPa Gyenge szl Dlkeleti 2 m/s
  13.00 - 19.00 3°C 1 mm 1009 hPa Leheletszer Keleti 1 m/s
  19.00 - 01.00 0°C < 1 mm 1011 hPa Gyenge szl Nyugat-szaknyugati 2 m/s
22.01.2018 01.00 - 07.00 -1°C   1012 hPa Gyenge szl szak-szaknyugat 3 m/s
  07.00 - 13.00 -2°C   1015 hPa Gyenge szl szak-szaknyugat 3 m/s
  13.00 - 19.00 3°C   1017 hPa Gyenge szl szaki 3 m/s
  19.00 - 01.00 -2°C   1018 hPa Leheletszer Nyugati 0 m/s
23.01.2018 01.00 - 07.00 -3°C   1017 hPa Gyenge szl Dlkeleti 3 m/s
  07.00 - 13.00 -1°C   1016 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 3 m/s
  13.00 - 19.00 1°C < 1 mm 1017 hPa Gyenge szl Dlkeleti 3 m/s
  19.00 - 01.00 0°C   1019 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
24.01.2018 01.00 - 07.00 0°C   1021 hPa Gyenge szl Dlnyugati 2 m/s
  07.00 - 13.00 -2°C   1023 hPa Gyenge szl Nyugati 2 m/s
  13.00 - 19.00 6°C   1025 hPa Leheletszer szaki 1 m/s
  19.00 - 01.00 0°C   1028 hPa Gyenge szl szaki 2 m/s
25.01.2018 01.00 - 07.00 -1°C   1030 hPa Gyenge szl Kelet-dlkeletre 2 m/s
  07.00 - 13.00 -4°C   1031 hPa Leheletszer Keleti 1 m/s
  13.00 - 19.00 6°C   1030 hPa Leheletszer Dlkeleti 1 m/s
  19.00 - 01.00 0°C   1030 hPa Gyenge szl Dlkeleti 2 m/s
26.01.2018 01.00 - 07.00 -2°C   1029 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 2 m/s
  07.00 - 13.00 -4°C   1027 hPa Leheletszer Dlkeleti 2 m/s
  13.00 - 19.00 6°C   1026 hPa Gyenge szl Dl-dlkeleti 2 m/s
  19.00 - 01.00 0°C   1025 hPa Gyenge szl Dlkeleti 3 m/s
27.01.2018 01.00 - 07.00 0°C   1024 hPa Szl Dl-dlkeleti 4 m/s
  07.00 - 13.00 -1°C   1025 hPa Gyenge szl Dlkeleti 3 m/s